top of page
Untitled-2.jpg
logo.png

ความรับผิดชอบต่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด เป็นบริษัทฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการผลิตขนมขนาดกลาง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบได้ในความโปร่งใสของการดำเนินการที่มีต่อผู้มีสวนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และต่อสังคม ทั้งในด้านคุณภาพและโภชนาการ,ด้านชุมชน,การศึกษา,สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

010101.png

เราจะอยู่เคียงข้างสังคมตลอดไป

บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ร่วมกับชุมชนหลิ่งกอก ขุดลอกคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

ภาพกิจกรรม CSR ชมรม TO BE NUMBER ONE สายใยมิตรจิตอาสา ผึ้งน้อยเบเกอรี่

ภาพกิจกรรม CSR ชมรม TO BE NUMBER ONE สายใยมิตรจิตอาสา ผึ้งน้อยเบเกอรี่ วันที่ 8 ธันวาคม 25
ภาพกิจกรรม CSR ชมรม TO BE NUMBER ONE สายใยมิตรจิตอาสา ผึ้งน้อยเบเกอรี่ วันที่ 8 ธันวาคม 25

ภาพกิจกรรม CSR ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพประกอบกิจกรรม CSR ณ ศูนย์การเรียนรู้ตระเวนชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน ของบริษัท ผึ้น้อยเบเกอรี่ จำกัด